top of page

SERVICE AGREEMENT GENERAL CONDITIONS

1. Definitions General Terms and Conditions - these General Terms and Conditions of the Service Agreement with all amendments (published on the website www.aikaszadolaboratory.com);

 Special conditions (Extended visit questionnaires and registration documents) - special conditions of the service contract, which stipulate the parties to the service contract, the services and the dates of their provision, as well as the payment procedure;

Agreement - a service agreement concluded between the parties, which consists of the General Terms and Conditions, the Special Terms and Conditions and all amendments and annexes;

 

Aikas Žado Laboratory is an interdisciplinary art project, a contemporary art facility by Domas Noreika; 

Žeimiai manor homestead - a historical manor located in Žeimiai town, administered and managed by the Association "Aikas Žado" and the author Domo Noreika; 

Service - a program prepared and coordinated by the parties in the homestead of Žeimiai manor, Aikas Žado Laboratory, prepared according to the wishes of the Participant;

 

Service provider - author Domas Noreika, no. 964991, address Draugystės st. 28, Žeimių mstl., Jonava district;

Participant - the Customer of the Service and the participant (s) who have signed this Agreement and / or participate in the Service;

Hereinafter, the Participant and the Service Provider are collectively referred to in the Agreement as the Parties, and each separately as the Party.

2. OBJECT OF THE CONTRACT The Service Provider undertakes to provide the Service, and the Participant undertakes to pay for the provided Service in accordance with the procedure provided for in the Agreement. The person signing the Agreement ensures that he has the right to sign the Agreement on behalf of all Participants participating in the Service, has informed the Participants about the terms of the Agreement and guarantees that the Participants will comply with the terms of the Agreement.

3. OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE PARTIES Thereof Rights and obligations of the service provider The Service Provider undertakes to allocate sufficient resources to ensure the quality and maximum compliance of the Service with the content agreed upon by the Parties. The Service Provider undertakes to inform the Participant about the inability to provide the Service at a time agreed by the Parties no later than seven days prior to the agreed time for providing the Service. The Service Provider undertakes to process the personal data of the Participant only if the Participant has given his / her consent and only for the purposes specified in the Special Conditions. The Service Provider has the right to request from the Participant the information necessary for the fulfillment of the obligations under the Agreement. The Service Provider has the right to terminate the provision of the Service to a Participant who violates the requirements of the Agreement and the Rules for Visiting the Žeimiai Manor and demand that such Participant immediately leave the territory of the Žeimiai Manor homestead. Thereof Rights and obligations of the participant The Participant undertakes to settle accounts with the Service Provider in accordance with the procedure established in the Agreement. The Participant undertakes to inform the Service Provider no later than three days prior to the provision of the Service about the number of Participants, the desired time of provision of the Service and other changes affecting the provision of the Service. The Participant has the right to receive information about the Service provided, the homestead of Žeimiai Manor and the cultural processes taking place in it. The Participant has the right to receive information about the processing of his / her personal data from the Service Provider.

4. PRICE AND PAYMENT PROCEDURE The Participant shall pay for the Service in accordance with the procedure provided for in the Special Conditions. If the Participant chooses to pay for the Service in cash, the payment shall be made to the bank account specified by the Service Provider or by recording the receipt of cash in cash. Payment for the Service shall be made no later than the date of provision of the Service, unless the Parties agree otherwise.

5. INTELLECTUAL PROPERTY If the Participant alone or together with others creates a result of intellectual activity during the provision of the Service, the property rights to this result shall pass to the Service Provider for the entire validity of the property rights in the unlimited territory, unless the Participant expressly objects to the transfer in the Special Conditions. In all cases, the non-property rights to the results of the intellectual property shall remain with the persons who created them.

6. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES Each Party undertakes to compensate the other Party for direct losses and expenses due to non-performance or improper performance of the assumed obligations. The loss must be compensated within 20 (twenty) calendar days after the submission of a reasonable claim by the injured Party to the other Party. If the Participant has chosen to pay for the work and avoids performing the selected work, the Service Provider has the right to assess the unfinished work in cash and demand that the Participant pay the appropriate amount for the Service, as well as the right to demand 0.02% interest from the Participant. amounts for each day of delay. If the Participant has chosen to pay in cash and is late in paying in accordance with this Agreement, the Service Provider has the right to demand from the Participant to pay interest at the rate of 0.02%, calculated on the amount of late payment, for each day of delay.

7. VALIDITY AND TERMINATION OF THE AGREEMENT The Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and shall remain in force until the date of fulfillment of the obligations of the Parties under the Agreement. The Parties may terminate the Agreement at any time by mutual written agreement. 

8. APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES This Agreement is concluded and shall be construed in accordance with the laws of the Republic of Lithuania. Disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiations, and if they are not resolved amicably within 30 (thirty) calendar days, they shall be settled in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

 9. OTHER GENERAL PROVISIONS Without the prior written consent of the other Party, neither Party shall be entitled to assign any of its rights and obligations under this Agreement, in whole or in part, except as specifically provided in this Agreement. The invalidity of one of the terms of the Agreement shall not affect the validity of the Agreement as a whole or of its individual provisions. In the event of the invalidity of one of the terms of the Agreement, such term shall be immediately replaced by a written term of the Parties which is closest in meaning and content to the invalid term and has a similar legal and economic effect as the amended term. El. correspondence shall be considered as an appropriate form of communication and written communication under the Agreement. The Agreement may be supplemented or amended by written agreement of the Parties. The Agreement is made in two copies of equal legal force, one for each Party.

 

 

 

PASLAUGŲ SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄvokos

Bendrosios sąlygos – šios bendrosios paslaugų sutarties sąlygos su visais pakeitimais (skelbiamos internetiniame tinklapyje www.aikaszadolaboratory.com);

Specialiosios sąlygos (Išplėstinių vizitų anketos ir registracijos dokumentai) – specialiosios paslaugų sutarties sąlygos, kuriose numatytos paslaugų sutarties šalys, paslaugos ir jų teikimo datos, bei atsiskaitymo tvarka;

Sutartis – šalių sudaryta paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos bei visi pakeitimai ir priedai;

Aikas Žado Laboratorija - tarpdisciplininis meno projektas, šiuolaikinio meno įrenginys, kurio autorius Domas Noreika;

Žeimių dvaro sodyba – istorinis Žeimių miestelyje esantis dvaras, administruojamas ir valdomas Asociacijos „Aikas Žado“ ir autoriaus Domo Noreikos;

Paslauga – pagal Dalyvio pageidavimus parengta ir šalių suderinta programa Žeimių dvaro sodyboje, Aikas Žado Laboratorijoje;

Paslaugos teikėjas – autorius Domas Noreika, iv. nr. 964991, adresas Draugystės g. 28, Žeimių mstl., Jonavos raj.;

Dalyvis – Paslaugos užsakovas ir dalyvis(-iai), pasirašęs šią Sutartį ir/arba dalyvaujantis(-ys) Paslaugoje;

Toliau Dalyvis ir Paslaugos teikėjas Sutartyje kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

2.SUTARTIES OBJEKTAS

Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą, o Dalyvis įsipareigoja atsiskaityti už suteiktą Paslaugą Sutartyje numatyta tvarka.

Sutartį pasirašantis asmuo užtikrina, kad turi teisę pasirašyti Sutartį visų Paslaugoje dalyvaujančių Dalyvių vardu, informavo Dalyvius apie Sutarties sąlygas ir garantuoja, kad Dalyviai laikysis Sutarties sąlygų.

3.ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

Paslaugos teikėjo teisės ir įsipareigojimai

Paslaugos teikėjas įsipareigoja skirti pakankamai resursų, kad Paslauga būtų suteikta kokybiškai ir maksimaliai atitiktų Šalių suderintą turinį. Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Dalyvį apie negalėjimą suteikti Paslaugos Šalių suderintu laiku ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki suderinto Paslaugos teikimo laiko. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tvarkyti ypatingus Dalyvio asmens duomenis tik jei Dalyvis išreiškė sutikimą ir tik Specialiosiose sąlygose nurodytais tikslais. Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti iš Dalyvio informacijos, būtinos įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti Paslaugos teikimą Dalyviui, kuris pažeidžia Sutarties bei Žeimių dvaro lankymo taisyklių reikalavimus ir reikalauti, kad toks Dalyvis nedelsiant paliktų Žeimių dvaro sodybos teritoriją.

Dalyvio teisės ir įsipareigojimai

Dalyvis įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju Sutartyje nustatyta tvarka. Dalyvis įsipareigoja ne vėliau kaip likus trims dienoms iki Paslaugos teikimo informuoti Paslaugų teikėją apie Dalyvių skaičiaus, pageidaujamo Paslaugos teikimo laiko bei kitus Paslaugos teikimui įtakos turinčius pasikeitimus. Dalyvis turi teisę gauti informaciją apie teikiamą Paslaugą, Žeimių dvaro sodybą bei joje vykstančius kultūros procesus. Dalyvis turi teisę iš Paslaugų teikėjo gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Už Paslaugą Dalyvis atsiskaito Specialiosiose sąlygoje numatyta tvarka. Jei Dalyvis už Paslaugą pasirenka atsiskaityti pinigais, atsiskaitymas vykdomas mokėjimo pavedimų į paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą arba grynais pinigais užfiksuojant grynųjų pinigų gavimo faktą. Už Paslaugą atsiskaitoma ne vėliau kaip Paslaugos teikimo dieną, nebent Šalys susitartų kitaip.

5.INTElektinė nuosavybė

Jei Paslaugos teikimo metu Dalyvis vienas ar kartu su kitais sukuria intelektinės veiklos rezultatą, turtinės teisės į šį rezultatą nuo jo sukūrimo momento visam turtinių teisių galiojimui neribotoje teritorijoje pereina Paslaugos teikėjui, nebent Dalyvis aiškiai išreiškia savo nesutikimą su teisių perleidimu Specialiosiose sąlygose. Visais atvejais neturtinės teisės į intelektinės veiklos rezultatus lieka jiems sukūrusiems asmenims.

6.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius ir išlaidas dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Nuostoliai turi būti atlyginami per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po nukentėjusios Šalies pagrįstos pretenzijos pateikimo kitai Šaliai. Jei Dalyvis pasirinko atsiskaityti darbais ir vengia atlikti pasirinktus darbus, Paslaugos teikėjas turi teisę įvertinti neatliktus darbus pinigais ir reikalauti, kad Dalyvis už Paslaugą sumokėtų atitinkamą pinigų sumą, o taip pat teisę reikalauti iš Dalyvio mokėti 0,02% dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Jei Dalyvis pasirinko atsiskaityti pinigais ir vėluoja atsiskaityti pagal šią Sutartį, Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti iš Dalyvio mokėti 0,02% dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos. Šalys bet kada abipusiu rašytiniu susitarimu gali nutraukti Sutartį.

8.TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, ar su ja susiję, yra sprendžiami derybų būdu, o nepavykus jų išspręsti taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo, nė viena Šalis neturi teisės perleisti pagal šią Sutartį prisiimtų teisių ir pareigų (visų ar dalies), išskyrus tiek, kiek konkrečiai nurodyta šioje Sutartyje. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimas neturi įtakos visos Sutarties ar atskirų jos nuostatų galiojimui. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo atveju tokia sąlyga Šalių rašytiniu susitarimu nedelsiant pakeičiama nauja galiojančia sąlyga, kuri pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga. El. korespondencija laikoma tinkama komunikacijos ir rašytinių pranešimų pagal Sutartį siuntimo forma. Sutartis gali būti papildyta ar pakeista Šalių rašytiniu susitarimu. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

bottom of page